www.NSOZ.sk
(zdroj)


8880bb) nároky z vád voči podnikateľovi celkom alebo čiastočne obmedzujú na právo na odstránenie vady, ak sa spotrebiteľovi zároveň nepriznáva právo znížiť odmenu v prípade nedostatočného odstránenia vady, alebo, ak nie je predmetom zodpovednosti za vady stavba, má spotrebiteľ právo podľa vlastného uváženia od zmluvy odstúpiť;
8885cc) vylučuje alebo obmedzuje povinnosť podnikateľa znášať náklady potrebné na odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovanie, prácu či materiál;
8888
8889
má názor:  

8890dd) podmieňuje povinnosť podnikateľa odstrániť vady zaplatením celej odmeny alebo neprimerane vysokej časti odmeny v porovnaní s vadou;
8892ee) skracuje lehota na oznámenie nie zjavných vád;
8893ff)
8894
8895 skracuje premlčacia alebo prepadná doba na uplatnenie nárokov z vád voči podnikateľovi, alebo vedie k tomu, že skôr uplynie;
8898i) podmienka v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je pravidelná dodávka tovaru alebo