www.NSOZ.sk
(zdroj)


8892ee) skracuje lehota na oznámenie nie zjavných vád;
8893ff)
8894
8895 skracuje premlčacia alebo prepadná doba na uplatnenie nárokov z vád voči podnikateľovi, alebo vedie k tomu, že skôr uplynie;
8898i) podmienka v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je pravidelná dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb podnikateľom, ktorá
89001. určuje, že trvanie zmluvy presahuje dva roky,
8901
má názor:  

2. určuje, že trvanie zmluvy je v dôsledku nečinnosti spotrebiteľa (mlčky) predĺžené vždy o viac ako jeden rok, alebo
89033. určuje v neprospech spotrebiteľa výpovednú lehotu dlhšiu, ako tri mesiace pred uplynutím dojednaného alebo predĺženého trvania zmluvy; to neplatí v prípade zmluvných vzťahov, ktorých povaha alebo osobitný predpis vyžaduje, aby boli uzatvorené na dlhšiu dobu;
8907j) podmienka, ktorá umožňuje, aby pri kúpnej zmluve, zmluve o dielo, zmluve o úvere alebo príkaznej zmluve bola alebo mohla byť namiesto podnikateľa zaviazaná alebo oprávnená tretia osoba, ibaže je označená menom, alebo sa spotrebiteľovi priznáva právo odstúpiť od zmluvy;