www.NSOZ.sk
(zdroj)


8906 aby boli uzatvorené na dlhšiu dobu;
8907j) podmienka, ktorá umožňuje, aby pri kúpnej zmluve, zmluve o dielo, zmluve o úvere alebo príkaznej zmluve bola alebo mohla byť namiesto podnikateľa zaviazaná alebo oprávnená tretia osoba, ibaže je označená menom, alebo sa spotrebiteľovi priznáva právo odstúpiť od zmluvy;
8911k) podmienka, ktorou podnikateľ ukladá zástupcovi spotrebiteľa, ktorý za neho uzatvára zmluvu, povinnosti alebo rozširuje jeho zodpovednosť nad rámec ustanovení o prekročení plnomocenstva alebo o konaní bez plnej moci;
8914l) podmienka, ktorou sa presúva dôkazné bremeno na úkor spotrebiteľa, a to najmä tým, že
8915
má názor:  

1. mu ukladá dôkazné bremeno vo vzťahu k okolnostiam, ktoré sú v sfére vplyvu používateľa, alebo
8917
8918
8919
89202. necháva potvrdiť určité skutočnosti, najmä o prijatí plnenia, ibaže také potvrdenie bolo
8922
8923
podpísané