www.NSOZ.sk
(zdroj)


8924
8925
samostatne
8927
alebo
8929
bolo
8931
potvrdené
8933
má názor:  

samostatným
8935
overeným
8937 elektronickým podpisom;
8938m) podmienka, ktorá vyžaduje, aby oznámenia alebo právne úkony spotrebiteľa voči podnikateľovi alebo tretej osobe boli urobené v prísnejšej forme, ako je písomná forma, alebo boli podmienené osobitnými požiadavkami na doručovanie;
8941n) podmienka, s ktorou sa spotrebiteľ nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy
8942o) podmienka, ktorá ukladá spotrebiteľovi, aby zaplatil neprimerane vysokú sankciu za