www.NSOZ.sk
(zdroj)


8935
overeným
8937 elektronickým podpisom;
8938m) podmienka, ktorá vyžaduje, aby oznámenia alebo právne úkony spotrebiteľa voči podnikateľovi alebo tretej osobe boli urobené v prísnejšej forme, ako je písomná forma, alebo boli podmienené osobitnými požiadavkami na doručovanie;
8941n) podmienka, s ktorou sa spotrebiteľ nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy
8942o) podmienka, ktorá ukladá spotrebiteľovi, aby zaplatil neprimerane vysokú sankciu za nesplnenie jeho povinnosti
8944
má názor:  

p) podmienka, ktorá zaväzuje spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení treťou osobou uznať svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy.
8946
§ 71
Ak sa nepreukáže opak, považuje sa za neprijateľnú podmienku aj podmienka, ktorá
8948a) určuje neprimerane dlhý čas alebo nedostatočne určité lehoty podnikateľovi na prijatie alebo odmietnutie návrhu alebo na poskytnutie plnenia vrátane peňažného plnenia;
8950b) umožňuje podnikateľovi, aby sa bez vecného dôvodu určeného v zmluve oslobodil od povinnosti plniť, ibaže ide o zmluvu na dobu neurčitú a výpovedná doba je primeraná alebo v prípade nedostupnosti plnenia, ak sa podnikateľ zaviaže o nedostupnosti plnenia spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informovať a bez zbytočného odkladu vrátiť mu