www.NSOZ.sk
(zdroj)


8946
§ 71
Ak sa nepreukáže opak, považuje sa za neprijateľnú podmienku aj podmienka, ktorá
8948a) určuje neprimerane dlhý čas alebo nedostatočne určité lehoty podnikateľovi na prijatie alebo odmietnutie návrhu alebo na poskytnutie plnenia vrátane peňažného plnenia;
8950b) umožňuje podnikateľovi, aby sa bez vecného dôvodu určeného v zmluve oslobodil od povinnosti plniť, ibaže ide o zmluvu na dobu neurčitú a výpovedná doba je primeraná alebo v prípade nedostupnosti plnenia, ak sa podnikateľ zaviaže o nedostupnosti plnenia spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informovať a bez zbytočného odkladu vrátiť mu poskytnuté plnenie;
8955
má názor:  

c) umožňuje podnikateľovi zmeniť plnenie na ktoré sa zaviazal alebo sa od neho odchýliť, ibaže je táto dohoda o zmene alebo odchýlení sa rozumná s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa;
8958d) umožňuje podnikateľovi zmeniť zmluvné podmienky bez vecného dôvodu uvedeného v zmluve; ibaže si:
8960
8961
8962
89631. podnikateľ vyhradí právo zmeniť podmienky zmluvy na dobu neurčitú a zaväzuje sa ihneď o tom informovať spotrebiteľa formou oznámenia a spotrebiteľ má právo