www.NSOZ.sk
(zdroj)


8949 alebo odmietnutie návrhu alebo na poskytnutie plnenia vrátane peňažného plnenia;
8950b) umožňuje podnikateľovi, aby sa bez vecného dôvodu určeného v zmluve oslobodil od povinnosti plniť, ibaže ide o zmluvu na dobu neurčitú a výpovedná doba je primeraná alebo v prípade nedostupnosti plnenia, ak sa podnikateľ zaviaže o nedostupnosti plnenia spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informovať a bez zbytočného odkladu vrátiť mu poskytnuté plnenie;
8955c) umožňuje podnikateľovi zmeniť plnenie na ktoré sa zaviazal alebo sa od neho odchýliť, ibaže je táto dohoda o zmene alebo odchýlení sa rozumná s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa;
8958
má názor:  

d) umožňuje podnikateľovi zmeniť zmluvné podmienky bez vecného dôvodu uvedeného v zmluve; ibaže si:
8960
8961
8962
89631. podnikateľ vyhradí právo zmeniť podmienky zmluvy na dobu neurčitú a zaväzuje sa ihneď o tom informovať spotrebiteľa formou oznámenia a spotrebiteľ má právo bezplatne odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať bez výpovednej doby;
89662. dodávateľ finančných služieb vyhradí právo zmeniť úrokovú sadzbu platené spotrebiteľom alebo spotrebiteľovi alebo iné poplatky za finančné služby bez