www.NSOZ.sk
(zdroj)


8977g) určuje, že podnikateľ má v prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy alebo ju vypovie právo na
89791. neprimerane vysokú náhradu za užívanie veci alebo práva alebo za poskytnuté služby alebo
89812. neprimerane vysokú náhradu výdavkov;
8982h) obmedzuje zodpovednosť podnikateľa, ak bola zmluva uzavretá zástupcom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom zástupcu v osobitnej forme,
§ 72
(1)   Neprijateľné podmienky sú neplatné.
8986
má názor:  

(2)   Ak sa štandardné zmluvné podmienky nestali súčasťou zmluvy alebo sú neplatné, ostáva spotrebiteľská zmluva vo zvyšku v platnosti; namiesto týchto podmienok sa použije
8989
8990
8991 zákonná úprava. Ak by sa v dôsledku toho stalo plnenie zmluvy pre niektorú zo strán neprimerane zaťažujúce, je spotrebiteľská zmluva neplatná.
8993
Druhý diel
Spoločné pohľadávky a dlhy
Prvý oddiel