www.NSOZ.sk
(zdroj)


8982h) obmedzuje zodpovednosť podnikateľa, ak bola zmluva uzavretá zástupcom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom zástupcu v osobitnej forme,
§ 72
(1)   Neprijateľné podmienky sú neplatné.
8986 (2)   Ak sa štandardné zmluvné podmienky nestali súčasťou zmluvy alebo sú neplatné, ostáva spotrebiteľská zmluva vo zvyšku v platnosti; namiesto týchto podmienok sa použije
8989
8990
8991
má názor:  

zákonná úprava. Ak by sa v dôsledku toho stalo plnenie zmluvy pre niektorú zo strán neprimerane zaťažujúce, je spotrebiteľská zmluva neplatná.
8993
Druhý diel
Spoločné pohľadávky a dlhy
Prvý oddiel
Solidarita veriteľov
§ 73
(1) Ak je dlžník zaviazaný niekoľkým veriteľom, ktorí sú voči nemu oprávnení spoločne a nerozdielne, môže ktorýkoľvek z veriteľov žiadať celé plnenie a dlžník je povinný splniť v celom rozsahu tomu veriteľovi, ktorý o plnenie požiada ako prvý.