www.NSOZ.sk
(zdroj)


9000 v celom rozsahu tomu veriteľovi, ktorý o plnenie požiada ako prvý.
9001 (2) Ak dlžník riadne splnil pohľadávku veriteľovi, ktorý ho požiadal o plnenie, zaniká tým pohľadávka aj ostatným veriteľom.
9003 (3) Ak dlžníka nepožiadal o plnenie žiaden z veriteľov, môže splniť ktorémukoľvek z nich.
9004 (4) Veriteľ, ktorému dlžník splnil celú pohľadávku, vyporiada sa s ostatnými veriteľmi v pomere zodpovedajúcom ich vzájomnému vzťahu.
9006
§ 74
Omeškanie s prijatím plnenia jedného z veriteľov spôsobuje omeškanie aj ostatných veriteľov.
9009
má názor:  

§ 75
Deliteľné pohľadávky
9011 (1) Ak je dlžník zaviazaný na deliteľné plnenie niekoľkým veriteľom, ktorí voči nemu nie sú oprávnení spoločne a nerozdielne, môže každý veriteľ požadovať pre seba iba diel, ktorý pripadá na neho; ak niet inej dohody, predpokladá sa, že diely všetkých veriteľov sú rovnaké.
9014
9015
9016
9017 (2) Ak dlžník splní požadovaný diel veriteľovi, ktorý ho vyzval na plnenie, zanikne pohľadávka len voči nemu.