www.NSOZ.sk
(zdroj)


9019 (3) Ak dlžník splní celý dlh niektorému z veriteľov, zanikne celá pohľadávka len za predpokladu, že veriteľ, ktorému dlžník splnil celú pohľadávku, odovzdá ostatným veriteľom diely, ktoré im prislúchajú podľa odseku 1.
9022
§ 76
Nedeliteľné pohľadávky
9024 (1) Ak je dlžník zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedeliteľné plnenie, môže plnenie požadovať od dlžníka ktorýkoľvek z veriteľov; dlžník je však povinný plniť len v prípade, ak s tým ostatní veritelia súhlasia, alebo ak mu veriteľ, ktorý ho o plnenie požiadal, poskytne dostatočnú zábezpeku.
9028
má názor:  

(2) Splnením jednému z veriteľov pohľadávka zanikne.
9029 (3) Ak sa plnilo jednému z veriteľov, vyporiadanie medzi veriteľmi závisí od ich vzájomného vzťahu; inak sa má za to, že mu povinnosť vyporiadať sa s ostatnými veriteľmi nevznikne.
9031
Druhý oddiel
Solidarita dlžníkov
§ 77
(1)   Ak má viac dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi spoločne a nerozdielne, veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich, je však povinný prijať plnenie aj od iného z dlžníkov.
9037 (2)   Ak dlh splní jeden z dlžníkov, povinnosť ostatným dlžníkom zanikne.