www.NSOZ.sk
(zdroj)


9029 (3) Ak sa plnilo jednému z veriteľov, vyporiadanie medzi veriteľmi závisí od ich vzájomného vzťahu; inak sa má za to, že mu povinnosť vyporiadať sa s ostatnými veriteľmi nevznikne.
9031
Druhý oddiel
Solidarita dlžníkov
§ 77
(1)   Ak má viac dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi spoločne a nerozdielne, veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich, je však povinný prijať plnenie aj od iného z dlžníkov.
9037 (2)   Ak dlh splní jeden z dlžníkov, povinnosť ostatným dlžníkom zanikne.
9038
má názor:  

§ 78
(1)  Ak nie je ustanovené inak, podiely na dlhu všetkých dlžníkov sú rovnaké.
9040 (2)  Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostaných dlžníkov a dať im príležitosť, aby
9043
9044
9045 uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh splnili podľa svojich podielov, alebo ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
9047 (3)  Ak dlžník splnil celý dlh sám, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných dlžníkov