www.NSOZ.sk
(zdroj)


9035 oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich, je však povinný prijať plnenie aj od iného z dlžníkov.
9037 (2)   Ak dlh splní jeden z dlžníkov, povinnosť ostatným dlžníkom zanikne.
9038
§ 78
(1)  Ak nie je ustanovené inak, podiely na dlhu všetkých dlžníkov sú rovnaké.
9040 (2)  Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostaných dlžníkov a dať im príležitosť, aby
9043
9044
má názor:  

9045 uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh splnili podľa svojich podielov, alebo ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
9047 (3)  Ak dlžník splnil celý dlh sám, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných dlžníkov podľa ich podielov. Ak nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.
9050 (4)  Osobitné dohody veriteľa a dlžníka nepôsobia voči ostatným dlžníkom.
9051
§ 79
(1)  Splnenie alebo započítanie solidárneho dlžníka alebo započítanie veriteľa voči jednému solidárnemu dlžníkovi zbavuje ostatných dlžníkov vo vzťahu k veriteľovi