www.NSOZ.sk
(zdroj)


9051
§ 79
(1)  Splnenie alebo započítanie solidárneho dlžníka alebo započítanie veriteľa voči jednému solidárnemu dlžníkovi zbavuje ostatných dlžníkov vo vzťahu k veriteľovi povinnosti plniť v rozsahu splnenia alebo započítania.
9055 (2)  Splynutie záväzkov medzi solidárnym dlžníkom a veriteľom zbavuje ostatných dlžníkov povinnosti plniť iba vo výške podielu dotknutého dlžníka.
9057
§ 80
(1)  Ak veriteľ odpustí dlh, alebo ak dosiahne urovnanie s jedným solidárnym dlžníkom, ostatní dlžníci sa zbavia zodpovednosti vo výške podielu tohto dlžníka.
9060
má názor:  

(2)  Dlžníci sa odpustením dlhu alebo urovnaním zbavia povinnosti plniť v celom rozsahu, ak to z odpustenia alebo urovnania vyplýva.
9062 (3)  Vo vzájomnom vzťahu solidárnych dlžníkov sa dlžník, ktorý je oslobodený od plnenia svojho podielu, zbavuje povinnosti plniť iba vo výške podielu v čase tohto oslobodenia a nezbavuje sa žiadneho dodatočného podielu, za ktorý môže zodpovedať neskôr.
9066
§ 81
Omeškanie veriteľa voči jednému z dlžníkov spôsobuje jeho omeškanie aj voči ostatným dlžníkom.
9069
§ 82