www.NSOZ.sk
(zdroj)


9057
§ 80
(1)  Ak veriteľ odpustí dlh, alebo ak dosiahne urovnanie s jedným solidárnym dlžníkom, ostatní dlžníci sa zbavia zodpovednosti vo výške podielu tohto dlžníka.
9060 (2)  Dlžníci sa odpustením dlhu alebo urovnaním zbavia povinnosti plniť v celom rozsahu, ak to z odpustenia alebo urovnania vyplýva.
9062 (3)  Vo vzájomnom vzťahu solidárnych dlžníkov sa dlžník, ktorý je oslobodený od plnenia svojho podielu, zbavuje povinnosti plniť iba vo výške podielu v čase tohto oslobodenia a nezbavuje sa žiadneho dodatočného podielu, za ktorý môže zodpovedať neskôr.
9066
má názor:  

§ 81
Omeškanie veriteľa voči jednému z dlžníkov spôsobuje jeho omeškanie aj voči ostatným dlžníkom.
9069
§ 82
Deliteľné dlhy
9071
9072
9073
9074 Ak viacerí dlžníci nie sú zaviazaní tomu istému veriteľovi na rovnaké plnenie spoločne a nerozdielne, je každý z nich zaviazaný iba v rozsahu svojho dielu na dlhu. Pri