www.NSOZ.sk
(zdroj)


9064 oslobodenia a nezbavuje sa žiadneho dodatočného podielu, za ktorý môže zodpovedať neskôr.
9066
§ 81
Omeškanie veriteľa voči jednému z dlžníkov spôsobuje jeho omeškanie aj voči ostatným dlžníkom.
9069
§ 82
Deliteľné dlhy
9071
9072
9073
má názor:  

9074 Ak viacerí dlžníci nie sú zaviazaní tomu istému veriteľovi na rovnaké plnenie spoločne a nerozdielne, je každý z nich zaviazaný iba v rozsahu svojho dielu na dlhu. Pri pochybnostiach sú dlžníci zaviazaní rovnakým dielom.
9077
§ 83
Nedeliteľné dlhy
9079 (1)  Ak sa niekoľko dlžníkov zaviaže na plnenie, ktoré si vyžaduje ich vzájomnú súčinnosť, sú dlžníci povinní plniť spoločne.
9081 (2)  Jeden z dlžníkov môže splniť nedeliteľný dlh aj za ostatných dlžníkov, ak to povaha dlhu pripúšťa. Vyporiadanie medzi dlžníkmi závisí od ich vzájomného vzťahu; inak sa má za