www.NSOZ.sk
(zdroj)


902
903 (1)  Názvom právnickej osoby je jej pomenovanie, ktoré obsahuje zakladateľská listina a pod ktorým je zapísaná vo verejnom registri, alebo ktoré je uvedené v zákone, ktorým bola zriadená. Právnická osoba robí právne úkony pod svojim názvom.
906 (2)  Súčasťou názvu právnickej osoby musí byť určenie jej právnej formy.
907 (3)  Právnická osoba je povinná uvádzať názov spolu s dodatkom označujúcim jej súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“.
910
911
má názor:  

§ 85
913
Odlíšiteľnosť názvu právnickej osoby
915 (1)  Názov právnickej osoby musí právnickú osobu odlišovať od inej osoby, nesmie byť zameniteľný a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o právnickej osobe alebo o predmete jej činnosti.
918 (2)  Názvy viacerých právnických osôb môžu vyjadrovať majetkové alebo personálne prepojenie ich členov, ak sú navzájom rozlíšiteľné. Na odlíšenie názvu právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.