www.NSOZ.sk
(zdroj)


9119 (2) Za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky zodpovedá postupca až do výšky prijatej odplaty spolu s úrokmi; to neplatí, ak postupník vedel, že pohľadávka je nevymožiteľná, alebo vymožiteľnosť ktorej je neistá.
9122
§ 89
Postúpenie pohľadávky nie je účinné voči osobe, ktorá zabezpečila pohľadávku záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, dokiaľ jej postupca postúpenie pohľadávky neoznámi, alebo dokiaľ jej postupník postúpenie pohľadávky nepreukáže.
9126
§ 90
9128
má názor:  

9129
9130 (1)  Námietky proti postupovanej pohľadávke, ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, zostávajú zachované aj po jej postúpení.
9132 (2)  Dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi svoje pohľadávky spôsobilé na započítanie, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo postúpenie oznámené alebo preukázané, ak to oznámi postupníkovi bez zbytočného odkladu. To platí aj v prípade, ak pohľadávky dlžníka ešte neboli v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia splatné.
9136
§ 91
(1)  Na žiadosť postupníka môže postupca vymáhať postúpenú pohľadávku sám, vo svojom