www.NSOZ.sk
(zdroj)


9132 (2)  Dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi svoje pohľadávky spôsobilé na započítanie, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo postúpenie oznámené alebo preukázané, ak to oznámi postupníkovi bez zbytočného odkladu. To platí aj v prípade, ak pohľadávky dlžníka ešte neboli v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia splatné.
9136
§ 91
(1)  Na žiadosť postupníka môže postupca vymáhať postúpenú pohľadávku sám, vo svojom mene, na účet postupníka. Ak sa postúpenie pohľadávky oznámilo alebo preukázalo dlžníkovi, môže postupca vymáhať pohľadávku iba v prípade, ak postupca preukáže dlžníkovi, že postupník s vymáhaním pohľadávky súhlasil.
9141
má názor:  

(2)  Ak vymáha pohľadávku postupca, môže dlžník použiť na započítanie len také svoje pohľadávky spôsobilé na započítanie, ktoré má v čase jej vymáhania voči postupcovi, nie voči postupníkovi.
9144
§ 92
Postúpenie súboru pohľadávok
9146 (1)  Postúpiť možno aj súbor pohľadávok, ak je dostatočne určený.
9147 (2)  Na postúpenie súboru pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia § 84 až 91.
9148 Prevzatie dlhu
9149
§ 93
Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to