www.NSOZ.sk
(zdroj)


9144
§ 92
Postúpenie súboru pohľadávok
9146 (1)  Postúpiť možno aj súbor pohľadávok, ak je dostatočne určený.
9147 (2)  Na postúpenie súboru pohľadávok sa primerane použijú ustanovenia § 84 až 91.
9148 Prevzatie dlhu
9149
§ 93
Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa musí byť daný buď pôvodnému dlžníkovi alebo tomu, kto dlh mieni prevziať.
9153
má názor:  

§ 94
(1)  Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení; zabezpečenie pohľadávky poskytnuté tretími osobami však trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.
9156
9157
9158
9159 (2) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj nový dlžník.
9160
§ 95
Prevzatie plnenia
9162 Kto sa bez súhlasu veriteľa dohodne s dlžníkom, že splní jeho dlh voči veriteľovi, je voči