www.NSOZ.sk
(zdroj)


9149
§ 93
Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa musí byť daný buď pôvodnému dlžníkovi alebo tomu, kto dlh mieni prevziať.
9153
§ 94
(1)  Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení; zabezpečenie pohľadávky poskytnuté tretími osobami však trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.
9156
9157
9158
má názor:  

9159 (2) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj nový dlžník.
9160
§ 95
Prevzatie plnenia
9162 Kto sa bez súhlasu veriteľa dohodne s dlžníkom, že splní jeho dlh voči veriteľovi, je voči dlžníkovi zaviazaný na plnenie veriteľovi; veriteľovi však z toho priame právo nevznikne.
9164 Pristúpenie k dlhu
9165
§ 96
(1) Kto sa bez súhlasu dlžníka dohodne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho dlh, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.