www.NSOZ.sk
(zdroj)


9159 (2) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj nový dlžník.
9160
§ 95
Prevzatie plnenia
9162 Kto sa bez súhlasu veriteľa dohodne s dlžníkom, že splní jeho dlh voči veriteľovi, je voči dlžníkovi zaviazaný na plnenie veriteľovi; veriteľovi však z toho priame právo nevznikne.
9164 Pristúpenie k dlhu
9165
§ 96
(1) Kto sa bez súhlasu dlžníka dohodne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho dlh, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
9168
má názor:  

(2) Ak pohľadávku veriteľa voči pôvodnému dlžníkovi zabezpečila tretia osoba a ak nový dlžník neplní, možno voči nej uplatňovať právo zo zabezpečenia pohľadávky len v prípade, ak s pristúpením k dlhu súhlasila.
9171 Postúpenie zmluvy
9172
§ 97
Kto sa dohodne s treťou osobou, že na ňu postúpi svoje práva a povinnosti zo zmluvy, ktorá trvá, nastúpi tretia osoba ako zmluvná strana na jej miesto, ak s tým druhá zmluvná strana súhlasí.
9176
§ 98
Na postúpenie zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky a prevzatí