www.NSOZ.sk
(zdroj)


9170 ak s pristúpením k dlhu súhlasila.
9171 Postúpenie zmluvy
9172
§ 97
Kto sa dohodne s treťou osobou, že na ňu postúpi svoje práva a povinnosti zo zmluvy, ktorá trvá, nastúpi tretia osoba ako zmluvná strana na jej miesto, ak s tým druhá zmluvná strana súhlasí.
9176
§ 98
Na postúpenie zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky a prevzatí dlhu.
9179
má názor:  

Druhý oddiel
Zmena obsahu záväzkov
Dohoda strán
9183
9184
9185
§ 99
(1)  Strany si môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.
9187 (2)  Ak z dohody o zmene obsahu záväzku nevyplýva, že dohodnutím zmeny záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre