www.NSOZ.sk
(zdroj)


909 reštrukturalizácii“.
910
911
§ 85
913
Odlíšiteľnosť názvu právnickej osoby
915 (1)  Názov právnickej osoby musí právnickú osobu odlišovať od inej osoby, nesmie byť zameniteľný a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o právnickej osobe alebo o predmete jej činnosti.
918
má názor:  

(2)  Názvy viacerých právnických osôb môžu vyjadrovať majetkové alebo personálne prepojenie ich členov, ak sú navzájom rozlíšiteľné. Na odlíšenie názvu právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.
921 (3)  Označenie právnej formy nesmú vo svojom názve používať osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto právnej formy.
923 (4)  Názov právnickej osoby, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona orgánom verejnej moci, alebo ktorý vyvoláva dojem súvislosti s verejnou mocou a jej výkonom, sa zakazuje.
927