www.NSOZ.sk
(zdroj)


9196 Zmena okolností
9197
§ 101
(1)   Strana je povinná plniť svoje povinnosti aj vtedy, ak dôjde k zmene pomerov, či už z dôvodu zvýšenia nákladov plnenia alebo poklesu hodnoty prevzatého plnenia.
9200 (2)   Ak sa v dôsledku nepredvídateľnej a stranami nezavinenej zmeny okolností, z ktorých strany pri uzatváraní zmluvy vychádzali, stane plnenie pre niektorú zo strán neprimerane zaťažujúce, alebo by sa v dôsledku plnenia nepoctivo obohatila, každá zo strán môže navrhnúť, aby súd:
9204a)   spravodlivo prispôsobil obsah zmluvy s ohľadom na zmenené pomery,
9205
má názor:  

b)   zmluvu zrušil.
9206 (3)   Ustanovenia ods. 2 sa nepoužijú, ak strana prevzala riziko zmeny okolností, ako aj v prípade, ak sa súdu nepreukáže, že strana sa nepokúsila o dosiahnutie spravodlivej a primeranej zmeny zmluvných podmienok dohodou.
9209
Štvrtý diel
Zabezpečenie pohľadávok
9212
9213
9214
Prvý oddiel