www.NSOZ.sk
(zdroj)


9236 ak bol právnickou osobou
9237
9238
9239
9240 Osobitné pravidlo môže vyplynúť napr. zo zavedenej materiálnej publicity zápisov vecných práv vo verejných zoznamoch (§ 4 tretej časti OZ, vecné práva)
9242
9243
9244
9245
má názor:  

§ 106
(1)  Záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä zriadením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi.
9248 (2)  Nikto nie je povinný prijať vec alebo právo ako zábezpeku do vyššej sumy, než koľko sú dve tretiny ich obvyklej ceny.
9250 (3)  Vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk sú spôsobilou zábezpekou do výšky, v akej sú chránené podľa osobitného predpisu. Ostatné vklady a cenné papiere zaručujúce bezpečný výnos sú dostatočnou zábezpekou do troch štvrtín ich obvyklej ceny.
9254
Druhý oddiel