www.NSOZ.sk
(zdroj)


9239
9240 Osobitné pravidlo môže vyplynúť napr. zo zavedenej materiálnej publicity zápisov vecných práv vo verejných zoznamoch (§ 4 tretej časti OZ, vecné práva)
9242
9243
9244
9245
§ 106
(1)  Záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä zriadením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi.
9248
má názor:  

(2)  Nikto nie je povinný prijať vec alebo právo ako zábezpeku do vyššej sumy, než koľko sú dve tretiny ich obvyklej ceny.
9250 (3)  Vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk sú spôsobilou zábezpekou do výšky, v akej sú chránené podľa osobitného predpisu. Ostatné vklady a cenné papiere zaručujúce bezpečný výnos sú dostatočnou zábezpekou do troch štvrtín ich obvyklej ceny.
9254
Druhý oddiel
Zmluvná sankcia
§ 107
(1)   Strana má právo na zaplatenie sumy dohodnutej pre prípad nesplnenia (zmluvná pokuta)