www.NSOZ.sk
(zdroj)


9245
§ 106
(1)  Záväzok dať zábezpeku možno splniť najmä zriadením záložného práva alebo spôsobilými ručiteľmi.
9248 (2)  Nikto nie je povinný prijať vec alebo právo ako zábezpeku do vyššej sumy, než koľko sú dve tretiny ich obvyklej ceny.
9250 (3)  Vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk sú spôsobilou zábezpekou do výšky, v akej sú chránené podľa osobitného predpisu. Ostatné vklady a cenné papiere zaručujúce bezpečný výnos sú dostatočnou zábezpekou do troch štvrtín ich obvyklej ceny.
9254
má názor:  

Druhý oddiel
Zmluvná sankcia
§ 107
(1)   Strana má právo na zaplatenie sumy dohodnutej pre prípad nesplnenia (zmluvná pokuta) alebo na inú zmluvnú sankciu, ktorou sa druhej strane uloží dodatočná alebo prísnejšia povinnosť, alebo sa dotknutej strane zníži rozsah jej povinností alebo prizná dodatočné právo, aj keby ich účinky nezáviseli od ich uplatnenia dotknutou stranou.
9261 (2)   Zmluvná sankcia vo vzťahoch medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktorú je povinný spotrebiteľ, musí byť uzatvorená písomne.
9263
Tretí oddiel