www.NSOZ.sk
(zdroj)


9259 povinnosť, alebo sa dotknutej strane zníži rozsah jej povinností alebo prizná dodatočné právo, aj keby ich účinky nezáviseli od ich uplatnenia dotknutou stranou.
9261 (2)   Zmluvná sankcia vo vzťahoch medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktorú je povinný spotrebiteľ, musí byť uzatvorená písomne.
9263
Tretí oddiel
Ručenie
§ 108
(1) Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
9268
má názor:  

(2) Veriteľ musí s osobou ručiteľa súhlasiť; ak ho neodmietne bez zbytočného odkladu, platí, že s ním súhlasí, ak ho však odmietne, ručiteľský záväzok zaniká.
9270
§ 109
9272
9273
9274 Vzniku ručiteľského záväzku nebráni, ak je dlh dlžníka neplatný len pre nedostatok spôsobilosti dlžníka zaväzovať sa na plnenie, ak o tom ručiteľ v čase vyhlásenia o ručení vedel alebo musel vedieť.
9277
§ 110