www.NSOZ.sk
(zdroj)


921 (3)  Označenie právnej formy nesmú vo svojom názve používať osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto právnej formy.
923 (4)  Názov právnickej osoby, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona orgánom verejnej moci, alebo ktorý vyvoláva dojem súvislosti s verejnou mocou a jej výkonom, sa zakazuje.
927
928
§ 86
930
má názor:  

Meno fyzickej osoby v názve právnickej osoby
932 (1) Názov právnickej osoby môže obsahovať meno človeka, ak má k nemu zvláštny vzťah a iba s jeho súhlasom, alebo so súhlasom inej osoby, ktorá môže dať súhlas so zásahom do osobnostných práv osoby, ktorej meno má byť v názve.
935 (2) Ak súčasťou názvu právnickej osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť jej spoločníkom alebo členom, môže právnická osoba používať ďalej jeho meno len s jeho súhlasom. V prípade smrti spoločníka alebo člena sa vyžaduje súhlas dediča.
938 (3) Súhlas s použitím mena človeka v názve právnickej osoby môže táto osoba odvolať, ibaže by bol bez rozumného dôvodu odvolaný súhlas udelený na dobu určitú. Ak bol súhlas