www.NSOZ.sk
(zdroj)


9307 plnenie. Dlžník však nemôže voči ručiteľovi uplatniť námietky, na ktoré dlžník ručiteľa neupozornil bez zbytočného odkladu po doručení správy, že veriteľ uplatnil práva z ručenia.
9309
§ 115
Ručiteľ, ktorý splní dlh, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa a je oprávnený požadovať všetko, čo má veriteľ a čo je potrebné na uplatnenie práv voči dlžníkovi.
9312
§ 116
Právo veriteľa voči ručiteľovi sa nepremlčí pred premlčaním práva voči dlžníkovi.
9314
§ 117
(1) Ručenie zaniká zánikom pohľadávky, ktorú ručenie zabezpečuje.
9316
má názor:  

(2) Ručenie však nezaniká, ak pohľadávka zanikla pre nemožnosť plnenia dlžníka, ak je splniteľná ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom.
9318 (3) Ručiteľ je povinný plniť aj v prípade, ak uplynula doba, na ktorú bolo ručenie dohodnuté, avšak veriteľ vyzval ručiteľa v tejto dobe na plnenie.
9320
Štvrtý oddiel
Finančná záruka
§ 118
Finančná záruka vzniká písomným vyhlásením vystaviteľa v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý dlh alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Ak je