www.NSOZ.sk
(zdroj)


9325 (dlžník) nesplní určitý dlh alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Ak je vystaviteľom banka, pobočka zahraničnej banky, ide o bankovú záruku.
9327
§ 119
9329
9330
9331 Ak je finančnou zárukou zabezpečená nepeňažná pohľadávka, platí, že do výšky sumy určenej v záručnej listine je zabezpečený peňažný nárok, ktorý by mal veriteľ voči dlžníkovi, v prípade, že by dlžník porušil povinnosť, ktorej plnenie je zabezpečené finančnou zárukou.
9334
má názor:  

§ 120
(1) Ak finančnú záruku potvrdí iný vystaviteľ, môže veriteľ uplatniť práva z finančnej záruky voči ktorémukoľvek z vystaviteľov.
9337 (2) Vystaviteľ, ktorý potvrdil finančnú záruku a na základe toho plnil, má právo na plnenie voči vystaviteľovi, ktorý ju o potvrdenie finančnej záruky požiada (3) Ak poskytol vystaviteľ finančnú záruku na žiadosť iného vystaviteľa, má vystaviteľ, ktorý záruku poskytol, voči vystaviteľovi, ktorý ho o vystavenie záruky požiadal, právo na náhradu, ak z poskytnutej záruky plnil a dodržal podmienky, určené v žiadosti.
9342 (4) Ak vystaviteľ oznámi tretej osobe, že iný vystaviteľ poskytol finančnú záruku, nevznikne z toho znamujúcemu vystaviteľovi povinnosť z finančnej záruky; ak však nesprávnym