www.NSOZ.sk
(zdroj)


9389 (2)   Na uzavretie dohody podľa odseku 1 je potrebný súhlas zamestnávateľa; to neplatí ak je veriteľom sám zamestnávateľ.
9391
§ 128
(1)  Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.
9394 (2)  Zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri exekúcii.
9395 (3)  Náklady spojené s platením zrážok zo mzdy znáša platiteľ mzdy; pri platení zrážok na základe viacerých dohôd o zrážkach zo mzdy toho istého dlžníka znáša náklady z druhej a ďalších dohôd dlžník.
9398
má názor:  

§ 129
Ustanovenia § 127 a 128 platia aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri exekúcii nakladá ako so mzdou.
9401
Šiesty oddiel
Záložná zmluva
§ 130
Pohľadávku možno zabezpečiť aj záložnou zmluvou. Na vzťahy zo záložnej zmluvy sa použijú ustanovenia o záložnom práve.
9406
Siedmy oddiel
Zabezpečovací prevod práva