www.NSOZ.sk
(zdroj)


9430 má vec u seba dlžník, táto povinnosť platí pre neho obdobne.
9431
§ 134
(1)
9433
9434 Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, veriteľ je oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo predajom na dobrovoľnej dražbe, alebo domáhať sa uspokojenia podľa osobitných predpisov.
9438
9439
má názor:  

(2)
9440
9441 Dohody, uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo, sú neplatné.
9444
9445 (3)
9446
9447 Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred.