www.NSOZ.sk
(zdroj)


935 (2) Ak súčasťou názvu právnickej osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť jej spoločníkom alebo členom, môže právnická osoba používať ďalej jeho meno len s jeho súhlasom. V prípade smrti spoločníka alebo člena sa vyžaduje súhlas dediča.
938 (3) Súhlas s použitím mena človeka v názve právnickej osoby môže táto osoba odvolať, ibaže by bol bez rozumného dôvodu odvolaný súhlas udelený na dobu určitú. Ak bol súhlas udelený na určitú dobu odvolaný bez rozumného dôvodu, je odvolávajúci povinný nahradiť právnickej osobe vzniknutú škodu.
942
943
944
má názor:  

945
§ 87
947
Prevod a prechod názvu právnickej osoby
949 (1)  Názov právnickej osoby nie je možné previesť na inú osobu, ibaže zákon ustanoví inak.
950 (2)  Názov právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba názov prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou.