www.NSOZ.sk
(zdroj)


9436 uvedeným v zmluve alebo predajom na dobrovoľnej dražbe, alebo domáhať sa uspokojenia podľa osobitných predpisov.
9438
9439 (2)
9440
9441 Dohody, uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo, sú neplatné.
9444
9445
má názor:  

(3)
9446
9447 Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred.
9449
§ 135
9451
9452
9453 (1)
9454