www.NSOZ.sk
(zdroj)


9437 uspokojenia podľa osobitných predpisov.
9438
9439 (2)
9440
9441 Dohody, uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo, sú neplatné.
9444
9445 (3)
9446
má názor:  

9447 Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá zabezpečenie poskytla a dlžníkovi aspoň 30 dní vopred.
9449
§ 135
9451
9452
9453 (1)
9454
9455 Ak je dohodnutý iný spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva ako predajom