www.NSOZ.sk
(zdroj)


9454
9455 Ak je dohodnutý iný spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva ako predajom na dražbe alebo uspokojením podľa osobitných predpisov, je veriteľ pri výkone svojho práva povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby právo previedol za cenu, za akú sa rovnaké alebo porovnateľné právo obvykle prevádza; inak je povinný nahradiť škodu osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
9460
9461 (2)
9462
9463
má názor:  

Veriteľ má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.
9465
9466 (3)
9467
9468 Ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho prevodu práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, je veriteľ bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po odpočítaní nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva, prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo.