www.NSOZ.sk
(zdroj)


9458 za cenu, za akú sa rovnaké alebo porovnateľné právo obvykle prevádza; inak je povinný nahradiť škodu osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
9460
9461 (2)
9462
9463 Veriteľ má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.
9465
9466 (3)
9467
má názor:  

9468 Ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho prevodu práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, je veriteľ bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po odpočítaní nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva, prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo.
9473
§ 136
9475 Splnením dlhu prechádza prevedené právo späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Ak bola vec u veriteľa, je veriteľ povinný vec bez zbytočného odkladu vydať a ak niet odlišnej