www.NSOZ.sk
(zdroj)


9469 zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, je veriteľ bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po odpočítaní nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva, prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo.
9473
§ 136
9475 Splnením dlhu prechádza prevedené právo späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Ak bola vec u veriteľa, je veriteľ povinný vec bez zbytočného odkladu vydať a ak niet odlišnej dohody, spolu s tým, čo k nej pribudlo.
9478
má názor:  

§ 137
Na zabezpečovací prevod práva sa v ostatnom primerane použijú ustanovenia o záložnom práve.
9481 Ôsmy oddiel
9482 Zabezpečenie postúpením pohľadávky
9483
§ 138
Pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo tretej osoby na veriteľa (zabezpečovacie postúpenie), ak to osobitný zákon nevylučuje. Na zabezpečenie postúpením pohľadávky sa primerane použijú ustanovenia o zabezpečovacom prevode práva.
9487
Piaty diel