www.NSOZ.sk
(zdroj)


9478
§ 137
Na zabezpečovací prevod práva sa v ostatnom primerane použijú ustanovenia o záložnom práve.
9481 Ôsmy oddiel
9482 Zabezpečenie postúpením pohľadávky
9483
§ 138
Pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo tretej osoby na veriteľa (zabezpečovacie postúpenie), ak to osobitný zákon nevylučuje. Na zabezpečenie postúpením pohľadávky sa primerane použijú ustanovenia o zabezpečovacom prevode práva.
9487
má názor:  

Piaty diel
Splnenie
9490
9491
9492
§ 139
(1)  Záväzok zanikne, ak sa veriteľovi plní riadne a včas.
9494 (2)  Plnenie je riadne, ak je v súlade so zmluvou, najmä ak má vec (služba) v čase plnenia vlastnosti vymienené alebo obvyklé, ak ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dohodli, a ak vec nemá právne vady.