www.NSOZ.sk
(zdroj)


941 nahradiť právnickej osobe vzniknutú škodu.
942
943
944
945
§ 87
947
Prevod a prechod názvu právnickej osoby
949 (1)  Názov právnickej osoby nie je možné previesť na inú osobu, ibaže zákon ustanoví inak.
950
má názor:  

(2)  Názov právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba názov prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou.
954
955
§ 88
957
Ochrana názvu právnickej osoby
959 (1) Právnická osoba, ktorá bolo dotknutá spochybnením svojho práva k názvu, ktorá utrpela