www.NSOZ.sk
(zdroj)


9519
9520
§ 144
Veriteľ je povinný prevziať riadne ponúknuté plnenie a poskytnuť súčinnosť potrebnú na to, aby dlžník mohol splniť svoj dlh.
9523
§ 145
Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie, pokiaľ neodporuje povahe záväzku alebo účelu sledovanému veriteľom pri uzavretí zmluvy, ak tento účel je vyjadrený v zmluve, alebo ak je v čase uzavretia zmluvy dlžníkovi známy. Dlžník je povinný nahradiť veriteľovi zvýšené náklady spôsobené čiastočným plnením.
9528
má názor:  

§ 146
Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo určené v rozhodnutí. Toto právo môže však veriteľ uplatniť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.
9532
§ 147
Priradenie plnenia
9534 (1)  Ak má strana plniť niekoľko záväzkov rovnakého druhu a ponúknuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, môže strana, s výhradou uvedenou v odseku 4, v čase svojho plnenia vyhlásiť, na ktorý záväzok sa plnenie priradí.
9537 (2)  Ak plniaca strana neurobí takéto vyhlásenie, druhá strana môže v primeranom čase