www.NSOZ.sk
(zdroj)


9528
§ 146
Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo určené v rozhodnutí. Toto právo môže však veriteľ uplatniť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.
9532
§ 147
Priradenie plnenia
9534 (1)  Ak má strana plniť niekoľko záväzkov rovnakého druhu a ponúknuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, môže strana, s výhradou uvedenou v odseku 4, v čase svojho plnenia vyhlásiť, na ktorý záväzok sa plnenie priradí.
9537
má názor:  

(2)  Ak plniaca strana neurobí takéto vyhlásenie, druhá strana môže v primeranom čase priradiť plnenie na ňou zvolený záväzok. O svojej voľbe upovedomí plniacu stranu.
9539 Takéto priradenie na záväzok, ktorý:
9540a)   nie je ešte splatný alebo
9541b)   je protiprávny alebo
9542c)   je sporný,
9543 je však neplatné.
9544 (3)  Ak niektorá zo strán neuskutoční priradenie plnenia, plnenie sa priradí, s výhradou podľa odseku 4, na ten záväzok, ktorý v stanovenom poradí spĺňa jedno z týchto