www.NSOZ.sk
(zdroj)


9533 Priradenie plnenia
9534 (1)  Ak má strana plniť niekoľko záväzkov rovnakého druhu a ponúknuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, môže strana, s výhradou uvedenou v odseku 4, v čase svojho plnenia vyhlásiť, na ktorý záväzok sa plnenie priradí.
9537 (2)  Ak plniaca strana neurobí takéto vyhlásenie, druhá strana môže v primeranom čase priradiť plnenie na ňou zvolený záväzok. O svojej voľbe upovedomí plniacu stranu.
9539 Takéto priradenie na záväzok, ktorý:
9540a)   nie je ešte splatný alebo
9541b)   je protiprávny alebo
9542
má názor:  

c)   je sporný,
9543 je však neplatné.
9544 (3)  Ak niektorá zo strán neuskutoční priradenie plnenia, plnenie sa priradí, s výhradou podľa odseku 4, na ten záväzok, ktorý v stanovenom poradí spĺňa jedno z týchto
9547
9548
9549 kritérií:
9550a)   záväzok, ktorý je splatný alebo ktorý sa najskôr stane splatným;
9551b)   záväzok, ktorý je pre veriteľa najmenej zabezpečený;