www.NSOZ.sk
(zdroj)


9543 je však neplatné.
9544 (3)  Ak niektorá zo strán neuskutoční priradenie plnenia, plnenie sa priradí, s výhradou podľa odseku 4, na ten záväzok, ktorý v stanovenom poradí spĺňa jedno z týchto
9547
9548
9549 kritérií:
9550a)   záväzok, ktorý je splatný alebo ktorý sa najskôr stane splatným;
9551b)   záväzok, ktorý je pre veriteľa najmenej zabezpečený;
9552
má názor:  

c)   záväzok, ktorý dlžníka najviac zaťažuje;
9553d)   záväzok, ktorý vznikol ako prvý.
9554 Ak sa neuplatní žiadne z predchádzajúcich kritérií, plnenie sa priradí pomerne na všetky záväzky.
9556 (4)  V prípade peňažného záväzku sa platba dlžníka priradí najprv na náklady, potom na úroky a nakoniec na istinu, pokiaľ veriteľ neurčí inak.
9558
§ 148
Ak dlžník plní svoj dlh pomocou inej osoby, zodpovedá tak, ako keby dlh plnil sám.
9560
§ 149
(1)  Ak plnenie dlhu nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka, veriteľ je povinný prijať