www.NSOZ.sk
(zdroj)


9550a)   záväzok, ktorý je splatný alebo ktorý sa najskôr stane splatným;
9551b)   záväzok, ktorý je pre veriteľa najmenej zabezpečený;
9552c)   záväzok, ktorý dlžníka najviac zaťažuje;
9553d)   záväzok, ktorý vznikol ako prvý.
9554 Ak sa neuplatní žiadne z predchádzajúcich kritérií, plnenie sa priradí pomerne na všetky záväzky.
9556 (4)  V prípade peňažného záväzku sa platba dlžníka priradí najprv na náklady, potom na úroky a nakoniec na istinu, pokiaľ veriteľ neurčí inak.
9558
§ 148
má názor:  

Ak dlžník plní svoj dlh pomocou inej osoby, zodpovedá tak, ako keby dlh plnil sám.
9560
§ 149
(1)  Ak plnenie dlhu nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka, veriteľ je povinný prijať plnenie jeho dlhu ponúknuté treťou osobou, ak s tým dlžník súhlasí. Súhlas dlžníka nie je potrebný, ak tretia osoba za pohľadávku ručí alebo jej splnenie iným spôsobom zabezpečuje a dlžník svoj dlh nesplnil.
9565 (2)  Ak z právneho vzťahu medzi dlžníkom a treťou osobou nevyplýva niečo iné, vstupuje tretia osoba splnením dlžníkovho dlhu do práv veriteľa, ktorý je povinný jej vydať a na ňu previesť všetky svoje dôkazné prostriedky.
9568
§ 150