www.NSOZ.sk
(zdroj)


9556 (4)  V prípade peňažného záväzku sa platba dlžníka priradí najprv na náklady, potom na úroky a nakoniec na istinu, pokiaľ veriteľ neurčí inak.
9558
§ 148
Ak dlžník plní svoj dlh pomocou inej osoby, zodpovedá tak, ako keby dlh plnil sám.
9560
§ 149
(1)  Ak plnenie dlhu nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka, veriteľ je povinný prijať plnenie jeho dlhu ponúknuté treťou osobou, ak s tým dlžník súhlasí. Súhlas dlžníka nie je potrebný, ak tretia osoba za pohľadávku ručí alebo jej splnenie iným spôsobom zabezpečuje a dlžník svoj dlh nesplnil.
9565
má názor:  

(2)  Ak z právneho vzťahu medzi dlžníkom a treťou osobou nevyplýva niečo iné, vstupuje tretia osoba splnením dlžníkovho dlhu do práv veriteľa, ktorý je povinný jej vydať a na ňu previesť všetky svoje dôkazné prostriedky.
9568
§ 150
Akreditív
9570 Otvorenie akreditívu ako aj vystavenie zmenky alebo šeku, prostredníctvom ktorých sa má podľa zmluvy splniť peňažný dlh, nemá vplyv na trvanie tohto záväzku. Veriteľ je však oprávnený požadovať splnenie peňažnej pohľadávky od dlžníka podľa zmluvy, len keď nemôže dosiahnuť jej splnenie z akreditívu, zmenky alebo šeku.
9574 Poukážka