www.NSOZ.sk
(zdroj)


948
949 (1)  Názov právnickej osoby nie je možné previesť na inú osobu, ibaže zákon ustanoví inak.
950 (2)  Názov právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba názov prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou.
954
955
§ 88
957
má názor:  

Ochrana názvu právnickej osoby
959 (1) Právnická osoba, ktorá bolo dotknutá spochybnením svojho práva k názvu, ktorá utrpela ujmu pre neoprávnený zásah do tohto práva alebo ktorej taká ujma hrozí, najmä neoprávneným použitím názvu alebo znevážením názvu, sa môže na súde domáhať, aby bolo upustené od neoprávneného zásahu alebo aby bol odstránený následok neoprávneného zásahu, alebo aby bola uložená povinnosť zmeniť názov. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
965 (2) Rovnaká ochrana prináleží právnickej osobe proti tomu, kto bez zákonného dôvodu zasahuje do jej dobrého mena alebo súkromia. Nepôjde o neoprávnený zásah do dobrého