www.NSOZ.sk
(zdroj)


9569 Akreditív
9570 Otvorenie akreditívu ako aj vystavenie zmenky alebo šeku, prostredníctvom ktorých sa má podľa zmluvy splniť peňažný dlh, nemá vplyv na trvanie tohto záväzku. Veriteľ je však oprávnený požadovať splnenie peňažnej pohľadávky od dlžníka podľa zmluvy, len keď nemôže dosiahnuť jej splnenie z akreditívu, zmenky alebo šeku.
9574 Poukážka
9575
9576
9577
9578
má názor:  

§ 151
Poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie v peniazoch, cenných papieroch alebo iných zastupiteľných veciach u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet poukazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma.
9583
§ 152
Poukážku možno vystaviť na rad alebo na doručiteľa.
9585
§ 153
(1)   Ak je poukázanec dlžný poukazcovi to, čo má plniť, je povinný poukážke vyhovieť.
9587 Ak nie je dohodnuté inak, jeho záväzok zanikne iba tým, že splní podľa poukážky